DERNEK TÜZÜĞÜ

 

SULTANGAZİ İLÇESİ CUMHURİYET MAHALLESİ SİTELER VEÇEVRESİ KORUMA, GÜZELLEŞTİRME YARDIMLAŞMA , SOSYAL KÜLTÜR DERNEĞİ  TÜZÜĞÜ

Derneğin Adi Merkezi

Madde 1- Derneğin Adı: “Sultangazi ilcesi Cumhuriyet Mahallesi, Siteler Koruma çevresi Güzelleştirme, Yardımlaşma Sosyal Kültür Derneği’dir

Derneğin kisaltilmıs adı: CUMDER ‘dir

Derneğin merkezi: İstanbul’dur

Derneğin.Amaçları ve Derneğin Faaliyet Alam:

 Madde 2-Mahallenizin Ve Siteler Mevkii ve Çevresinin daha yaşanabilir hale getirilmesi. mahalle sakinlerinin dayanışması. birlik ve beraberlik içinde çalışmalar yapılması, Mahalle ve Siteler Mevkiinde ikamet eden sakinlerin mevcut yerleşim düzenlerinin bozulmaması için  çalışması, kentsel dönüşüm uygulamalar. İmar planlan ve kamulaştırma işlemleri ve benzeri işlemler sonucu meydana gelen ve ‘veya gelmesi muhtemel olan mağduriyetlerin oluşumunun engellenmesi, aza indirilmesi veya ortadan kaldırılması konusunda insanların bilinçlendirilmesi, desteklenmesi ve bu konuda dayanışma sağlanması, sorumluluklarımıza ve haklarımıza sahip çıkılması amacıyla kurulmuştur. Denek, sosyal ve hukuksal alanda faaliyet gösterir

Demek bu amaçlan doğrultusunda araştırmalar yapar. Amacına uygun toplantı, sempozyum vs. her türlü ad altında paylaşım ve bilgilendirme faaliyetinde bulunur. Eğitim kurs çalışmaları dizenler. Amaca uygun bir veri tabanı oluşturur. Yapılan çalışmalar kitap, dergi ve broşür haline getirilip yay anlayabilir. Amacı doğrultusunda bülten çıkarabilir. Dernek amaçlan ve çalışmalarının duyurulduğu web adresleri oluşturabilir. Amacın gerçekleştirilmesi için: ihtiyaç olan her türlü teknik araç ve gereci. demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin eder. yurt içi ve dışı bağış kabul edebilir. Gelir temin etmek amacıyla iktisadi. ticari işletmeler kurup işletebilir. Üyeleri arasında dayanışma ve sosyal ilişkileri geliştirmek için: lokal açabilir, sosyal ve kültürel tesisler kurup bunalan geliştirebilir. gezi vs. eğlenceli etkinlikler düzenleyerek üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamaya çalışır. Demek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal saatin almak, satmak. kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek işlemlerini yapabilir. Amacın gerçekleştirilmesi için vakıf, federasyon kurabilir veya kurulu federasyona katılabilir

Uluslararası faaliyette bulunmak. Yurt dışındaki demeğe veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak doğrultusunda faaliyette bulunabilir. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde. Demek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşların ile ilişkilerine Dair Kanun hükümleri kalmak üzere. Kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütebilir. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlanyla ortak amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturabilir ve kurulmuş platformlara katılabilir. Derneğin amacı doğrultusunda. üyelerinin veya mensuplarının yahut temsil ettiği kesimin menfaatlerini korumak için ilgililerin haklananın tespiti ve hukuka aykırı durumun giderilmesi yahut ilgililerin gelecekteki haklarının ihlal edilmesinin önüne geçilmesi için gerekli görürse davalar açabilir

Üye olma hakkı, üyelik işlemleri ve üyelikten çıkma

Madde 3- Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Sultan gazi Cumhuriyet mahallesi ve Siteler Mevkiinde taşınmazı bulunan her gerçek ve  Tüzel kişi iş bu derneğe üye olma hakkına Sahip olup üyelik başvurusu İçin Kayıtlı Üyelerden en az (5) kişiden Yazılı tavsiye alınması Şarttır. Yabancılar için Türkiye’de yerleşme şartı aranır. Onursal Fahri ve üyelik İçin bu koşullar aranmaz. Dernek başkanlığına Yazılı Olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe Kabul Veya isteğin reddi seklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla Başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu Kabul Edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir. Derneğin Asil Üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları Üzerine yönetim kurulunca üyeliğe Kabul edilen kişilerdir. Derneğe maddi manevi bakımdan önemli  destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile Onursal üye Olarak Kabul Edilebilir

Madde 4–  Her üye Yazılı Olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda Çıkış İşlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe Olan birikmiş borçlar ini sona erdirmez

Madde 5-Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren Haller

1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

2-Verilen görevlerden Sürekli kaçınmak.

3-Yazılı ikazlara Rağmen üyelik aidatını altı ay İçinde ödememek,

4-Dernek organlarınca Verilen kararlara uymamak,

5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak, Yukarda Sayılan durumlardan Birinin Tespiti Halinde Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır. Dernekten çıkan Veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden Silinir  ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Dernek Organları

Madde 6-Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

1-Genel kurul,

2-Yönetim Kurulu

3-Denetim kurulu, Dernek Genel Kurulunun

Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Sekli, toplanma Zamanı Çağrı veToplantı Usulü

Madde 7-Genel Kurul, derneğin en yetkili karar organik OLUP ; derneğe kayıtlı Üyelerden Oluşur. Genel kurul

1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan.

2-Yönetim Veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde  Veya dernek üyelerinden beşte Birinin yazıl isteği üzerine otuz gün içinde Olağanüstü Türk toplanır. ilk olağan genel kurul en Geç Kuruluşu takip eden altı ay içinde Yapılır. Olağan genel kurul, 3 yılda bir, Ocak  ayı içeresinde ,olağan halde dernek merkezinde veya uygun görülmesi Halinde yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanılır.Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağırılır.

Çağrı usulü

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler.Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden ,günü,saati, yeri elektronik posta ile ve iletişim araçları ile kullanılmak suretiyle toplantıya çağırılır.Bu çağrıda , çoğunluk sağlanamaması sebebi ile toplantı yapılamazsa , ikinci toplantının hangi gün ,saat ve yerde yapılacağıda belirtilir.İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleriyle belirtilmek sureti ile ilk toplantı içinyapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyrulur.İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç  altı ay içinde yapılması zorunludur.Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağırılır.Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı usulü

Genel kurul. katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur. Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırın listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurulda. Yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazın bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır: üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

 Madde 8- Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kâğıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır. Açık oylamada, genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır. Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Su kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir. Toplantısız veya Çağrısız Alman Kararlar Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağırı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 9-Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

1-Dernek organlarının seçilmesi,

2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının  görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

4- Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

5-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

6-Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması, Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması, Derneğin vakıf kurması

7-derneğin fesih edilmesi için gerekli işlemleri yapmak, tasfiye memuru görevlendirmek,

8-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,

Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 10 Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında bir kararla görev bölüşümü yaparak dokuz yedek üye olarak genel kurulca seçili başkan/başkanlar, başkan yardımcısı, sekreter, sayman ve üyeyi belirler. Yönetim kurulu tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yanışından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu takdirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir

1-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,

2 – Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

3-Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak

4-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

5-Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak

6-Genel kurulda alınan kararları uygulamak.

7-Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, toplandığında genel kurula sunmak

8- Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

9-Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek.

10-Derneğin amacını gerçekleştirmek için her çeşit kararı almak ve uygulamak,

11-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

 Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde 11-Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir. Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri Denetim Kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. Denetim kurulu; gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

Derneğin Gelir Kaynakları

Madde 12-Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır

I-0ye Aidatı: Üyelerden yıllık olarak 60-TL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir

2-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağiş ve yardımlar

3-Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, s yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler

4-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler

5-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar

6-Derneği n amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar

7-Diğer gelirler

Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler

Madde 13-Defter tutma esasları; Dernekte, işletime hesabı esasına göre defter tut ulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur Bilanço esasına geçilmesi durumunda. üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse. takip eden yildan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir. Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu karanı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir. Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur. Kayıt Usulü ; Derneğin defter ve kayıtlar Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur. Tutulacak Defterler Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur

1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararların tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır

2-0ye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu defter işlenebilir

3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır

4-Demirbas Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir

5 – İşletme Hesabı Defteri : Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve olarak bu deftere işlenir

6-Alındi Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adi, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir Defterlerin Tasdiki Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dermekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfalar enli ve bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında ( 31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir

Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri

Madde 14-Gelir ve gider belgeleri; Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbul gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) Gider Makbuzu” düzenlenir. Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “ayni yârdim Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir. Alındı Belgeleri Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK-17’de gösterilen biçim ve ebat yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir. Yetki Belgesi Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK- 19’da örneği bulunan) “Yetki Belgesi “dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, on beş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir. Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler. Yetki belgesinin kullanım yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir. Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi; Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır

Beyanname Verilmesi

Madde 15-Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir .

Derneğin iç denetimi

Madde 16-Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim Derneğin iç denetimi yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul yönetim kurulu veya bağ imsiz denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir

Derneğin Borçlanma Usulleri

Madde 17-Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak ta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

Madde 18-Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir. Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3‘ü’dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır

Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Sekli

Madde 19-Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulda fe konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısnın iki katından az olamaz Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyeleri oylarının, 2/3‘ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye işlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi, son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Sultangazi llçesi Cumhuriyet Mahallesi Siteler Ve Cevresi Mevki Koruma Güzelleştirme Yardımlaşma Sosyal ve Kültür Derneği” ibaresi kullanılır. Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır. Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazi ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur. Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sifatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

20) Dernek Kurucuları Listesi(Geçici Yönetim Kurulu)

Yönetim Kurulu:

Başkan : İskender Soral

Başkan Yardımcısı: Mualla Bahçivan Aydoğan

Sekreter: Sevil Değirmenci

Sekreter Yardımcısı: Şaver Keskin

Muhasip: Engin Esgin

Yönetim Kurulu Üyesi: Mehmet Kaya

Yönetim Kurulu Üyesi : Kemal İpek .

Yönetim Kurulu Üyesi: Bayram Eminel

Yönetim Kurulu Üyesi: Hasan Özaslan

 

10- üye Rüşet Aydoğan

11- Tuğrul Akbal

12- Dinçer Kılıç

13- Behçet Kayış

14- Cevat Şenduran

15- Salih Altınok

16- İbrahim Özdemir

17- Nurcan Vural

18- İbrahim Gözbaşı

19- İsmail Gül

 Hüküm Eksikliği

Madde 21-Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.